eWUŚ: Jak elektronicznie potwierdzić uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2012, poz. 1016) dającej pacjentom prawo elektronicznego potwierdzenia przez podmioty lecznicze uprawnień do świadczeń zdrowotnych, Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił ogólnopolski system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

Zgodnie z wytycznymi NFZ przekazujemy Państwu najważniejsze informacje i zagadnienia związane z nadchodzącymi zmianami:

 • Podstawą funkcjonowania systemu eWUŚ jest weryfikacja uprawnień na podstawie numeru PESEL,
 • W przypadku dzieci do 3 roku życia bez nadanego numeru PESEL, prawo do świadczeń zostanie potwierdzone na podstawie numeru PESEL rodzica lub prawnego opiekuna,
 • W celu weryfikacji prawidłowości podanego przez pacjenta numeru PESEL, pracownik Rejestracji poprosi o okazanie dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
 • Prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone w dniu udzielenia świadczenia, a nie w dniu zapisu na świadczenie,
 • W przypadku, gdy prawo do świadczeń nie zostanie potwierdzone pozytywnie, ale pacjent posiada pewność, że ma takie prawo, zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego to prawo (patrz: Poradnik pacjenta – Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń) lub o podpisanie odpowiedniego Oświadczenia określonego przez Ministra Zdrowia,
 • W przypadku osoby małoletniej lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych będzie to 
  druk Oświadczenia dla przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego,
 • W przypadku, gdy stan pacjenta nie pozwala na złożenie oświadczenia (stan nagły), jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, a jeżeli leczenie odbywa się w szpitalu – w ciągu 7 dni od jego zakończenia. Jeżeli tego nie uczyni, może zostać obciążony kosztami świadczenia,
 • Pacjent, któremu mają być udzielone świadczenia, a który ma do nich prawo na podstawie tzw. przepisów o koordynacji, nie wymaga weryfikacji w systemie eWUŚ. W rejestracji zostanie poproszony o okazanie jednego
  z dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
  – Europejskiej Karty Ubezpieczenia Z » drowotnego (EKUZ),
  – Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
  – Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – formularza E112/S2/S3,
  – formularza E123/DA1.

Pacjenci, których prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone pozytywnie powinni wyjaśniać kwestię prawidłowości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego płatnika składek– pracodawcy w przypadku osób zatrudnionych lub w ZUS albo KRUS, w przypadku emerytów i rencistów. Jeżeli pacjent jest osobą, która zawarła umowę dobrowolnego ubezpieczenia, powinien zgłosić się z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek od OW NFZ.
W przypadku, gdy negatywna odpowiedź w systemie eWUŚ dotyczy członka rodziny osoby ubezpieczonej powinna ona upewnić się, czy została zgłoszona do ubezpieczenia przez głównego ubezpieczonego. Taka sytuacja dotyczyć może np. studenta, który pracował w czasie wakacji i nie został ponownie zgłoszony do ubezpieczenia przez swojego rodzica albo dziecka osoby ubezpieczonej, która zmieniła pracę i nie poinformowała pracodawcy o potrzebie zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia.

Zamieszczamy poniżej odnośnik do strony NFZ z umieszczonymi wzorami w/w oświadczeń oraz instrukcją ich wypełniania:

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=2&artnr=5127

Infolinia Pomorskiego Oddziału NFZ dotycząca eWUŚ dostępna jest pod nr telefonów: 58 32 18 635, 58 32 18 626.

ZUS udostępnia wszystkim klientom, tzw. Platformę Usług Elektronicznych (PUE) na stronie internetowej: www.pue.zus.pl

Każdy z użytkowników systemu może sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS, rezerwować wizyty w oddziale ZUS lub otrzymywać powiadomienia e-mail lub sms w toczących się sprawach.

Ubezpieczeni mogą sprawdzić swój stan konta, ubezpieczenia, do których są zgłoszeni, podstawy wymiaru składek, wykazane w dokumentach rozliczeniowych, które złożył pracodawca.

Świadczeniobiorcy mają dostęp do informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach, np. emerytury, renty, zasiłki oraz dostęp do formularzy PIT.

Na Platformie jest również czynne Centrum Obsługi Telefonicznej: 801-400-987 dla tel. stacjonarnych, 22 560-16-00 także dla tel. komórkowych.